Zakup i instalacja bike station

 

 
 

 

Zapytanie ofertowe
Miejscowość, data
Bielsko-Biała, 31-05-2022
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup i instalacja bike station (1 szt., nowe) w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
I Dane zamawiającego:
GRUPA SZAFRAŃSKI SPÓŁKA CYWILNA MARCIN SZAFRAŃSKI, EWA SZAFRAŃSKA
Aleja gen. Władysława Andersa 4
43-316 Bielsko-Biała
NIP 5471976513
 
II Przedmiot zamówienia i jego opis (specyfikacja, parametry, kod CPV):
Kod CPV: Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody
Kod CPV 44512940-3: Zestawy narzędziowe
Nazwa przedmiotu zamówienia: zakup i instalacja bike station (1 szt., nowe)
 
Specyfikacja kosztu/parametry techniczne:
1. Myjka ciśnieniowa
Urządzenie wysokociśnieniowe, przenośne, podłączane do źródła wody oraz energii. Wyposażone w szeroki wachlarz pistoletów/lanc natryskowych oraz uchwyty do
przechowywania akcesoriów na obudowie. Możliwość zasysania środków czyszczących.
2. Zestaw kluczy
Profesjonalny zestaw narzędzi do naprawy czy tuningu roweru: wytrzymałe łyżki, narzędzia do wymiany wolnobiegu, narzędzia do kaset, skuwacze do łańcucha, narzędzia do wymiany korby czy suportu
3. Zabudowa _ brodzik
konstrukcja brodzika z odpływem liniowym
4. Stojak serwisowy
Stojak montażowy z obrotowym ramieniem umożliwiającym ustawienie roweru w dowolnej pozycji. Precyzyjne dozowanie siły zacisku szczęk. Regulowana wysokość pracy głowicy mocującej. Możliwość składania i przenoszenia stojaka
5. Ładowanie rowerów elektrycznych
Wodoodporne/hermetyczna 2 gniazda elektryczne
 
 
III Sposób przygotowania oferty
1. Złożona oferta powinna zawierać:
• nazwę i adres oferenta
• datę sporządzenia
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym
• wartość oferty (netto i brutto)
• termin ważności oferty
• termin realizacji
• podpis, pieczęć oferenta
 
2. Oferta powinna zawierać Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – zgodnie z załącznikiem nr 1, o którym mowa także w pkt. VI.1 niniejszego zapytania.
Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
 
 
IV Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana pocztą tradycyjną / kurierem / dostarczona osobiście na adres wskazany w pkt. I Dane zamawiającego lub drogą mailową na adres: info@grupaszafranski.pl
2. Termin składania ofert upływa w dniu: 09.06.2022 o godz. 10.00.
3. Oferty złożone po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
5. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: Ewa Szafrańska tel. 506 076 067, e-mail: info@grupaszafranski.pl
 
V Kryteria oceny oferty, wagi procentowe, sposób oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. II:
 
 
Lp. Nazwa Znaczenie Sposób oceny oferty  
1 Najniższa cena całkowita netto  100%
 
 Punkty w ramach kryterium „najniższa cena całkowita netto” będą  przyznawane wg następującej metodologii:
 
                      C min
 Po1 = ------------------------ x 100 x 100%
                        Cr
 
 Po1 – ilość punktów przyznana ofercie 
 C min – cena minimalna w zbiorze ofert
 Cr – cena oferty rozpatrywanej
 
 
 
 
W przypadku gdy przynajmniej dwie oferty uzyskają tę samą ilość punktów zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe z oferentami.
2. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone w pkt. III i IV.
III i IV.
3. Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty, w których wskazany termin realizacji umowy nie przekroczy terminu 30.06.2022. 
4.Termin otwarcia ofert: 09.06.2022 godz. 12:00.
 
 
VI Inne
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty z uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty.
Jeżeli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnie z przedstawioną ofertą.
3. Termin realizacji: maksymalnie do dnia 30-06-2022.
4. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych. Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani z Zamawiającym (oświadczenie)
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania/unieważnienia ww. postępowania bez podawania przyczyny na każdym z jego etapów.
 
…………………………………………
Podpis i pieczęć Zamawiającego
 
W przypadku odbioru osobistego zapytania prosimy o potwierdzenie:
 
Potwierdzam odbiór zapytania: …………………………………………..
(data, podpis i pieczęć oferenta)
 
 
 
Pobierz w formacie PDF:
 

 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”